Muutoshallintapalvelut Mitä sinä haluat muuttaa?

Muutoshallintapalvelut Mitä sinä haluat muuttaa?

Muutoshallinta on hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen aikana sekä sen jälkeen tapahtuvien muutosten ennakointia ja suunnitelmallista hallintaa. Se tarkoittaa suunniteltuja ja harkittuja toimenpiteitä, joilla hankkeen läpivientiä tuetaan niin, että se voidaan toteuttaa menestyksekkäästi suunniteltujen resurssien ja aikataulun puitteissa.

Changepro Change Management Service on menetelmä, jonka avulla muutoshankkeet toteutetaan onnistuneesti. Palvelu perustuu tiiviiseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön toteutettavan hankkeen kanssa. Menetelmän keskeinen työväline on hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä.

muutoshallinta

Miksi muutoshallintaa tarvitaan?

1. Muutokset organisaatiossa

Muutos organisaatiossa tarkoittaa väistämättä muutosta myös siinä  työskenteleville ihmisille. Hankkeen vaikutuspiirissä olevien  henkilöiden kokemus meneillään olevasta muutoksesta ja heidän  suhtautumisensa siihen vaikuttaa merkittävästi hankkeen onnistumiseen  todellisuudessa.

2. Muutokset työympäristössä

Jokainen hanke tai projekti aiheuttaa muutoksia  työympäristöömme. Muutos vaikuttaa hankkeen toteuttajiin, niihin, joihin  työympäristöä hankkeen tuotokset muuttavat, tai niihin, joilla on  muutoin intressejä hanketta kohtaan. Hankkeen aikana työmäärä tai sen  sisältö voi muuttua. Työtehtävämme voivat muuttua osittain tai kokonaan.  Muutos voi vaikuttaa myös henkilön rooliin tai valtaan.

3. Muutoksien vaikutuspiiri

Muutoksen  vaikutuspiirissä olevat henkilöt suhtautuvat muutokseen – tiedostaen  tai tiedostamattaan – yleensä tunneperäisesti . Tunneperäinen  suhtautuminen  muutoksiin on normaalia. Se tulee ymmärtää ja ottaa  huomioon, kun hanketta suunnitellaan ja toteutetaan. Hyvällä  muutoshallinnalla suhtautumiseen voidaan vaikuttaa niin, että  tunnevaikutus ei häiritse henkilöiden omaa työrauhaa tai viihtyvyyttä.  Tämä edesauttaa hanketta ja sen onnistumista.

4. Suhtautuminen muutoksiin

Suhtautuminen  muutokseen on prosessi, joka sisältää erilaisia tunteita, asenteita ja  käyttäytymismalleja koko hankkeen ajan ja sen jälkeenkin silloin, kun  hanke muuttaa henkilön työympäristöä tuotostensa vuoksi. Mikä tahansa  muutos häiritsee vakiintuneita käyttäytymismallejamme ja  ajattelutapaamme. Usein koemme, että  muutoksen vuoksi menetämme jotain;  osaamista (kompetenssi), mukavuutta, luottamusta, kapasiteettia tai  hallintaa.

5. Luonnolliset reaktiot

Kokemuksemme etenevästä muutoksesta aiheuttaa  luonnollisia reaktioita; stressiä, järkytystä, kieltämistä, vastustusta,  jopa vihaa. Reaktiot johtuvat sisäisestä taistelustamme muutosta  vastaan, kun yritämme päästä takaisin sille samalle tasolle osaamisen,  mukavuuden, luottamuksen, kapasiteetin ja hallinnan alueilla, joka  meillä oli ennen muutoksen alkamista.

6. Muutoksen ymmärtäminen

Muutoshallinnan avulla henkilöstöä autetaan ymmärtämään paremmin muutoksen sisältö ja tuotokset. Henkilöiden suhtautuminen saadaan muutokselle myönteisemmäksi, mikä nopeuttaa organisaation toipumista normaaliin tilaan muutoksen jälkeen.